Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ogłoszenie o zamówieniu

Katowice: usługa wywozu stałych odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia w BZP: 444262 – 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy Miasta Katowice.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa wywozu stałych odpadów komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj: 1) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23, 2) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61, 3) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. Miarki, 4) obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154. Celem gromadzenia odpadów przeznaczonych do wywozu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane: 1) jeden kontener prasujący o pojemności co najmniej 20m3 lub zamiennie, na żądanie zamawiającego, jeden kontener KP-32 – na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23, 2) pięć pojemników 1100l. – na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61, 3) sześć pojemników 1100l. – na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. Miarki, 4) jeden pojemnik 1100l. – na teren obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 6.000 zł. (sześć tysięcy zł.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu /wymagań określonych przez zamawiającego/ dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu /wymagań określonych przez zamawiającego/ dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu /wymagań określonych przez zamawiającego/ dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu /wymagań określonych przez zamawiającego/ dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu /wymagań określonych przez zamawiającego/ dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się na dysponowanie zasobami innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dowód potwierdzający, że zasoby, na które się powołuje, zostaną mu udostępnione do realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu, potwierdzające udostępnienie zasobów do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia, wykonawca składa zamawiającemu w oryginale. Inne dowody (dokumenty), potwierdzające udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci, wykonawca składa zamawiającemu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający te zasoby. Dowody potwierdzające udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci dotyczyć mają w szczególności zakresu dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, czasu i formy udostępnienia zasobów, sposobu wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby, a także innych istotnych okoliczności, związane ze specyfiką udostępnianego zasobu, które gwarantują wykonawcy rzeczywisty dostęp do zasobów podmiotu trzeciego. Wykonawca może powoływać się na dysponowanie zasobami innych podmiotów, o ile zasoby te będą wykorzystane przy realizacji zamówienia, a udostępnienie takich zasobów możliwe jest w świetle obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane są za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (tj. przez podmiot, którego dokument dotyczy). Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty, zobowiązani są wykazać, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. Wykaz głównych usług, o którym mowa w rozdziale VII ust.2 pkt 3 lit. b SIWZ, określać ma wartość netto każdej wskazanej w wykazie usługi. Wykonawca, który nie przedłoży wraz z ofertą poświadczenia należytego wykonania lub wykonywania wskazanych w wykazie co najmniej trzech usług, odpowiadających przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, zobowiązany zostanie wskazać uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, uniemożliwiające uzyskanie tego poświadczenia. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie usług, jeżeli zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, w szczególności terminu jej realizacji, w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztm.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, pokój nr 12; 40-859 Katowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, pokój nr 12; 40-859 Katowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie