Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2018, nr sprawy 2/2018

Ogłoszenie nr 531060-N-2018 z dnia 2018-03-14 r.

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa utrzymania w czystości targowiska

warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w

sezonie letnim 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, krajowy numer

identyfikacyjny , ul. ul. Gliwicka 154 , 40859 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 032/ 250-40-08, e-mail ztm@hot.pl, faks (032) 250 40 08.

Adres strony internetowej (URL): www.ztm.katowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Zakład budżetowy Miasta Katowice

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia Tak

www.ztm.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można

uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób: Tak

Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem

posłańca

Adres: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa utrzymania w czystości

targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska

parkingów w sezonie letnim 2018

Numer referencyjny: OP/ZP/2/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w czystości targowiska

warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz

przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2018, w tym : 1) bieżące sprzątanie

placów, dróg, chodników, parkingów oraz obrzeży targowiska wraz z usuwaniem dziko

rosnących traw i chaszczy uniemożliwiających wykonywanie usługi, 2) bieżące opróżnianie

pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz transport, segregacja i

składowanie zebranych nieposegregowanych odpadów do pojemnika zbiorczego, zwanego

dalej prasokontenerem wraz z jego obsługą, 3) bieżące sprzątanie miejsca usytuowania

prasokontenera, 4) mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągów

komunikacyjnych (kostka brukowa), 5) mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie

zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych,

powierzchni zewnętrznych prasokontenera, miejsca usytuowania prasokontenera, kratek

ściekowych, oraz oczyszczania koryt odwadniających teren targowiska, punktów poboru

wody, oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących

zabrudzeń, 6) oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe jego istotnych cech,

określa rozdział XVIII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy ) oraz instrukcje załączone do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności

w zakresie realizacji zamówienia wymienione w rozdz. II ust. 1 pkt 1 – 3 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:

miesiącach: lub dniach: lub

data rozpoczęcia: 2018-04-21 lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000,- zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również należycie wykonuje) co najmniej dwie usługi odpowiadające

przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem i

wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się usługę związaną z

utrzymaniem w czystości placów, dróg lub chodników (terenów otwartych), o wartości co

najmniej 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) netto; dysponuje urządzeniem

mechanicznym umożliwiającym mycie nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych;

dysponuje urządzeniem natryskowym umożliwiającym mycie i dezynfekcję miejsc

szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia

odpadów stałych, kratek ściekowych oraz oczyszczanie koryt odwadniających teren

targowiska, punktów poboru wody, oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w

miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych

na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)

dokumentów i oświadczeń dotyczących podwykonawców lub innego podmiotu, na zasobach

którego polega wykonawca, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych

na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:1) opłaconej polisy na sumę gwarancyjną nie

niższą niż 300.000 zł., potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem

zamówienia; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganej polisy,

może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku

udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 lit. a SIWZ,;2)wykazu usług

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych; referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) dokumentów i oświadczeń dotyczących

podwykonawców lub innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca,

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści

oferty wykonawcy, w szczególności terminu jej realizacji, w przypadku zaistnienia

okoliczności organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwych do

przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 2018-03-22, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dyrektor

Brygida Dziuk