Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 9/2011

PL-Katowice: Usługi ochroniarskie

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23.11.2011 nr 2011/S 225-365456

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
Osoba do kontaktów: Ryszard Kwieciński, Ewa Mrzyczek, Brygida Dziuk
40-859 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322504008
E-mail: ztm@hot.pl
Faks: +48 322504008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ztm.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: zakład budżetowy Miasta Katowice

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis


II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice (PL).

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach realizowana w forma bezpośredniej ochrony fizycznej.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000II.

1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje:
1) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23,
2) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61,
3) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki
Ochrona obiektów realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Obiekty chronione będą przez pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji porządkowo-nadzorczych i prewencyjno-dyscyplinujących. Ilość osób zatrudnionych do ochrony każdego obiektu w ramach w/w formacji oraz obowiązujące ich rozkłady czasu pracy określa załącznik do SIWZ.
Ochronie podlegają targowiska jako obiekty – ochroną nie jest objęte mienie ruchome osób prowadzących działalność handlową na terenie chronionych obiektów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 950 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2012. Zakończenie 31.1.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 24 000 PLN (dwadzieścia cztery tysiące zł.).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie (wyliczone na podstawie ryczałtowej stawki godzinowej pracownika ochrony i ilości potwierdzonych godzin pracy w danym miesiącu) płatne będzie wykonawcy po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego za godziny faktycznie przepracowane w danym miesiącu i potwierdzone protokołem sporządzonym przez wykonawcę, przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z protokołem potwierdzonym przez zamawiającego. Datą wykonania zobowiązania pieniężnego jest dzień dokonania przelewu z rachunku zamawiającego.


III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 – tekst jednolity z późn. zm.).

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:
1) wykonawcy, którzy posiadają koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz spełniają warunki określone posiadaną koncesją,
2) wykonawcy uprawnieni do posiadania broni palnej (gazowej) przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia, w zarejestrowanej liczbie egzemplarzy odpowiadającej potrzebom zamówienia, celem uzbrojenia pracowników ochrony posiadających wymaganą przepisami licencję pracownika ochrony fizycznej (dot. pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji prewencyjno-dyscyplinujących),
3) wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) co najmniej 2 usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
4) wykonawcy, którzy będą realizować zamówienie:
a) pracownikami ochrony posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, w tym:
— pracownicy ochrony zatrudnieni w formacjach prewencyjno-dyscyplinujących posiadać będą min. 2 letnią praktykę zawodową,
— pracownicy ochrony zatrudnieni w formacjach porządkowo-nadzorczych posiadać będą min. 3 letnią praktykę zawodową.
b) pracownikami ochrony posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym pracownikami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej i dopuszczonymi do posiadania broni palnej (gazowej) w czasie wykonywania zadań, celem ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia (dotyczy pracowników ochrony zatrudnionych w formacjach prewencyjno-dyscyplinujących),
c) pracownikami ochrony, którzy nie zostali skazani prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,
d) pracownikami ochrony w wieku 25-60 lat (dotyczy pracowników ochrony zatrudnionych w formacjach porządkowo-nadzorczych);
5) wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzone opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym posiadane ubezpieczenie.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w tym, posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonani zamówienia – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; treść oświadczenia określa załącznik do SIWZ,
2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
3) koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
4) dokumentu (dokumentów) zezwalającego na posiadanie broni palnej (gazowej) przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia w zarejestrowanej liczbie egzemplarzy odpowiadającej potrzebom zamówienia,
5) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych),
7) wykazu pracowników ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wieku, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (formacji w ramach której będą realizować zamówienie),
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych),
10) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
11) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Podmiotu posiadającego koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem – ustawa z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 – tekst jednolity z póżn. zm.).

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
9/2011


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.1.2012 – 10:00


IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 5.3.2012


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.1.2012 – 11:00

Miejscowość:

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, pokój nr 28, ul. Gliwicka 154; 40-859 Katowice, POLSKA.Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp. gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Informacje na temat terminów składania odwołań znajdują się w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z póżn. zm.).


VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.11.2011