Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2012

Katowice: Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach
Numer ogłoszenia w BZP: 96556 – 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy Miasta Katowice.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : 1) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23, 2) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61, 3) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki. Ochrona obiektów realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Obiekty chronione będą przez pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji porządkowo-nadzorczych i prewencyjno-dyscyplinujących.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HETMAN Sp. z o. o, Al. Korfantego 51/9A, 40-161 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79166,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 82720,00
  • Oferta z najniższą ceną: 82720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82720,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Powierzenie realizacji usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki (na czas niezbędny do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu, prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego) uzasadnia art. 5 ust. 1a pkt 3 i 4 oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Brak ochrony administrowanych przez zamawiającego obiektów uniemożliwia realizację nałożonych na zamawiającego zadań oraz skutkować może poniesieniem znaczącej straty w mieniu publicznym. Prowadzone przez Krajową Izbą Odwoławczą postępowanie w sprawie o sygn. akt KIO 148/12 stanowi wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, uniemożliwiającą powierzenie realizacji usługi wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, w sprawie nr 9/2011. Konieczność natychmiastowej (ciągłej) realizacji usługi jak również obowiązek wykonania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 lutego 2012r., sygn. akt KIO 148/12 oraz brak możliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenie zamówienia publicznego uzasadnia powierzenie realizacji w/w usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki.