Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 3/2013

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach
Numer ogłoszenia w BZP: 82410 – 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy Miasta Katowice.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony targowisk miejskich, administrowanych przez zamawiającego, tj. : 1) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23, 2) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61, 3) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki. Ochrona obiektów realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Obiekty chronione będą przez pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji porządkowo-nadzorczych i prewencyjno-dyscyplinujących.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO OCHRONY SCORPION Sp. z o.o., ul. Dulęby 7/213, 40-833 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128557,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 158125,11
 • Oferta z najniższą ceną: 158125,11 / Oferta z najwyższą ceną: 158125,11
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Powierzenie realizacji w/w usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki (na czas niezbędny do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego) uzasadnia art. 5 ust. 1a pkt 3 i 4 oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Brak ochrony administrowanych przez zakład obiektów uniemożliwia realizację zadań zakładu oraz skutkować może poniesieniem znaczącej straty w mieniu publicznym. Odwołanie wniesione do Krajowej Izby Odwoławczej stanowi wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zakładu, uniemożliwiającą powierzenie realizacji usługi wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie nr 11/2012, prowadzonym przez zakład w trybie przetargu nieograniczonego. Konieczność natychmiastowej (ciągłej) realizacji w/w usługi oraz brak możliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenie zamówienia publicznego uzasadnia powierzenie realizacji usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki.