Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach, nr sprawy 11/2012

PL-Katowice: Usługi ochroniarskie

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 12.12.2012 nr 2012/S 239-394323

Ogłoszenie o zamówieniu

UsługiDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.

1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
Osoba do kontaktów: Ryszard Kwieciński, Ewa Mrzyczek, Brygida Dziuk
40-859 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322504008
E-mail: ztm@hot.pl
Faks: +48 322504008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ztm.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice (PL).
Kod NUTS PL22A


II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowejII.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony targowisk miejskich, administrowanych przez zamawiającego, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000II.

1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje:
1) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23,
2) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61,
3) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki.
Ochrona obiektów realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Obiekty chronione będą przez pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji porządkowo-nadzorczych i prewencyjno-dyscyplinujących. Ilość osób zatrudnionych do ochrony każdego obiektu w ramach w/w formacji oraz obowiązujące ich rozkłady czasu pracy określa załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 950 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 28.2.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy zł.).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie (wyliczone na podstawie ryczałtowej stawki godzinowej pracownika ochrony oraz ilości godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu) płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z protokołem potwierdzającym ilość godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu, zatwierdzonym przez zamawiającego. Datą wykonania zobowiązania pieniężnego jest dzień dokonania przelewu z rachunku zamawiającego.


III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Formy prawne, jakie muszą przyjąć grupy wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie, reguluje ustawa z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 133, poz. 759 – tekst jednolity z późn. zm.).


III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:
1) wykonawcy, którzy posiadają koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz spełniają warunki określone posiadaną koncesją,

2) wykonawcy uprawnieni do posiadania broni palnej gazowej przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia, w liczbie co najmniej 8 egzemplarzy,
3) wykonawcy, którzy posiadają pomieszczenie spełniające warunki do przechowywania broni palnej gazowej przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia, w liczbie co najmniej 8 egzemplarzy / magazyn broni,
4) wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują) co najmniej 2 usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uznaje się usługę ochrony osób lub mienia o wartości co najmniej 500.000 zł. (pięćset tys. zł.) netto,
5) wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 39 pracownikami ochrony, w tym:
a) pracownikami ochrony posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, w tym:- pracownicy ochrony zorganizowani w formacjach prewencyjno-dyscyplinujących posiadać będą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową,- pracownicy ochrony zorganizowani w formacjach porządkowo-nadzorczych posiadać będą co najmniej 3 letnią praktykę zawodową,
b) pracownikami ochrony posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym co najmniej 16 pracownikami ochrony posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej i dopuszczonymi do posiadania broni palnej (gazowej) w czasie wykonywania zadań, celem ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia (dotyczy pracowników ochrony zatrudnionych w formacjach prewencyjno-dyscyplinujących),
c) pracownikami ochrony, którzy nie zostali skazani prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,
d) pracownikami ochrony w wieku 25-60 lat (dotyczy pracowników ochrony zatrudnionych w formacjach porządkowo-nadzorczych);
6) wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzone opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym posiadane ubezpieczenie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu /wymagań zamawiającego/ dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu /wymagań zamawiającego/ oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w tym, posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonani zamówienia) oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; treść oświadczenia określa załącznik do SIWZ,
2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
3) aktualnej koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
4) aktualnego dokumentu zezwalającego na posiadanie broni palnej gazowej przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia, w liczbie co najmniej 8 egzemplarzy,
5) aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie pomieszczenia spełniającego warunki do przechowywania broni palnej gazowej przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia, w liczbie co najmniej 8 egzemplarzy, zezwalającego na przechowywanie broni (np. protokół spełnienia wymagań technicznych pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania broni / magazynu broni),
6) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
7) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi),
8) wykazu pracowników ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wieku, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (formacji w ramach której będą realizować zamówienie), oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami (np. umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci),
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych),
11) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
12) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz.1221 – tekst jednolity z późn. zm.).
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
11/2012


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.1.2013 – 10:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.1.2013 – 11:00

Miejscowość:

Katowice (PL).Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587802
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Informacje na temat terminów składania odwołań znajdują się w rozdziale VI ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.12.2012