Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ogłoszenie o zamówieniu nr sprawy 4/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 592402-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Gliwicka 154 , 40859 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 032/250-40-08, e-mail ztm@hot.pl, faks (032) 250 40 08.

Adres strony internetowej (URL): www.ztm.katowice.pl Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Zakład budżetowy Miasta Katowice

1.3)  WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4)  KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.ztm.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, lub za pośrednictwem posłańca Adres:

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywnoowocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2017/2018 Numer referencyjny: OP/ZP/4/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2017/2018, w tym: l) bieżące sprzątanie placów, dróg, chodników, parkingów oraz obrzeży targowiska, 2) bieżące opróżnianie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz transport i składowanie zebranych odpadów w pojemniku zbiorczym, zwanym dalej prasokontenerem wraz z jego obsługą, 3) bieżące sprzątanie miejsca usytuowania prasokontenera, 4) mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa), 5) mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych, powierzchni zewnętrznych prasokontenera, miej sca usytuowania prasokontenera, kratek ściekowych, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń, 6) oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych, 7) odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów oraz zadaszeń obiektów budowlanych, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, zwalczanie śliskości placów, ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektu, z uwzględnieniem zachowania swobodnego dostępu (dojazdu) do stałych i ruchomych punktów handlowych oraz wszelkich pomieszczeń. Czynności, o których mowa pkt 1-3 wykonawca (podwykonawca) zobowiązany jest realizować osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres, w tym standardy jakościowe jego istotnych cech, określa rozdział XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy ) oraz instrukcje załączone do specyfikacji.

11.5) Główny kod CPV: 90600000-3 Dodatkowe kody CPV:

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów — szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach         Okres w dniach Data rozpoczęcia         Data zakończenia

                        2017-11-01       2018-04-20

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III. I. l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000,- zł.

Informacje dodatkowe

III. I .3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje) co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się usługę związaną z utrzymaniem w czystości placów, dróg lub chodników (terenów otwartych), realizowaną w miesiącach listopad — marzec, o wartości co najmniej 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) netto; dysponuje urządzeniem mechanicznym umożliwiającym mycie nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych; dysponuje urządzeniem natryskowym umożliwiającym mycie i dezynfekcję miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych, kratek ściekowych, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń; dysponuje urządzeniem mechanicznym do usuwania pokrywy śnieżnej z nawierzchni placów, parkingów i ciągów komunikacyjnych; dysponuje pojazdami mechanicznymi umożliwiającymi transport śniegu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy PZP

111,22) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, žE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nastepujących oświadczeń i dokumentów: l) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) dokumentów i oświadczeń dotyczących podwykonawców lub innego podmiotu na zasobach którego polega wykonawca, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: l) opłaconej polisy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000 zł., potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganej polisy, może złożyć inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 'załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) dokumentów i oświadczeń dotyczących podwykonawców lub innego podmiotu na zasobach którego polega wykonawca, potwierdzających spełnianie warunków udziału.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) – 111.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) OPIS

IV. I. l) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV. 12) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 6000 zł (sześć tysięcy zł).

IV. I .3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. I .4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV. I .5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej : Nie

IV. I .6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV. I . 7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych.

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. I .8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej :

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV .2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV .2.2) Kryteria Kryteria         Znaczenie cena 100,00

IV                .2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV B. l) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, w szczególności terminu jej realizacji, w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

IV,6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6. l) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV 06.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-03, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

IV .6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznac ć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV .6.6) Informacje dodatkowe:TOR

ZAŁĄCZNIK 1 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dyrektor

Brygida Dziuk