Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2010r.

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W II PÓŁROCZU 2010 r.

I.

1.Znak sprawyDG.II.0914-3/10
2.Nazwa organu prowadzącego kontrolęUrząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej, Referat Handlu i Rolnictwa
3.Nazwa jednostki kontrolowanejZakład Targowisk Miejskich w Katowicach
4.Przedmiot kontroliKontrola prawidłowego poboru opłaty targowej na terenie targowiska przy ul. Młodzieżowej, przeprowadzona zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia nr 36/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice, dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice ( uchwała nr LXVII/1612/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice).
5.Termin przeprowadzenia kontroli22.09.2010r.
6.Okres objęty kontrolą22.09.2010r.
7.Zalecenia pokontrolneBrak

II.

1.Znak sprawyDG-I-0914-1-6/10
2.Nazwa organu prowadzącego kontrolęUrząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej.
3.Nazwa jednostki kontrolowanejZakład Targowisk Miejskich w Katowicach
4.Przedmiot kontroliKontrola zarządcza – w wykonaniu § 3 pkt 3a Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 lutego 2010 r.Realizacja, wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli w ZTM ( Wystąpienie pokontrolne Nr DG-I-0914-2-3/09 z 16 grudnia 2009r.)
5.Termin przeprowadzenia kontroli25 listopada do 8 grudnia 2010r. ( z wyłączeniem 26 listopada oraz 3 i 7 grudnia).
6.Okres objęty kontrolą1 stycznia 2010 roku do dnia zakończenia kontroli.
7.Zalecenia pokontrolne1) Zwrócić szczególną uwagę pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym na to, aby nie zapominali opisywać oraz podpisywać faktur, a opisując je wpisywali za każdym razem podstawę prawną dokonania wydatku jak również prawidłowo przybijali pieczęć tak, aby była ona zawsze czytelna.2) Uczulić pracowników przygotowujących Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej do zachowania bezwzględnej terminowości ich składania, zgodnie z zapisami Zarządzenia Pana Prezydenta. W przypadku niedotrzymania terminu, należy złożyć każdorazowo pisemne wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem do Wydziału Działalności Gospodarczej.3)Zaleca się by:– informacje z posiedzeń/spotkań Komisji do spraw wdrożenia systemu kontroli zarządczej sporządzać w formie „Sprawozdań”.– każdorazowo sprawozdanie podpisywali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz osoby zaproszone– Dyrektor ZTM każdorazowo umieszczał na sprawozdaniu adnotację „Zatwierdzam” bądź „ Nie zatwierdzam” i wpisywał ewentualne uwagi lub polecenia do wykonania ( przez odpowiednie osoby) zapisów wniosków, ustaleń oraz zadań zaproponowanych do wykonania lub wdrożenia przez komisję na posiedzeniu.– sprawozdania z posiedzeń były usystematyzowane o ustalonej jednolitej formie i wyglądzie, tak by były czytelne, rzeczowe i konkretne.– w treści sprawozdania na samym końcu należy zawsze zamieszczać syntetyczną informację z wykonania zadań zaproponowanych do wdrożenia na poprzednim posiedzeniu.– upoważnić jedną – wyznaczoną osobę spośród członków Komisji, która będzie przechowywała oryginały sprawozdań, a kopie przekazywała na bieżąco wszystkim pozostałym członkom Komisji, jak również wyznaczonym do wykonania zadań kierownikom działów ZTM– nie dopuścić do zbyt długich(np. kilkumiesięcznych ) przerw w pracach Komisji.

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka