Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

30-12-2019 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 30.12.2019r.

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH ul. Gliwicka 154

40-859 Katowice

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego.

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1860/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20.03.2018 r. w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice, w związku z zarządzeniem Nr 38/2018 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia 02.08.2018 r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego:

1. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej jednostce organizacyjnej Miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu) zbędny składnik majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

  1. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek (zał. nr l) kierowany do Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 09 stycznia 2020 r. Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.
  2. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt jednostki, której przekazano ten składnik majątku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dyrektor Brygida Dziuk