Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

18-10-2017 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 18.10.2017 r.
ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH
ul. Gliwicka 154 40-859 Katowice
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego załącznik do
zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006 r. w sprawie
określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice (z późniejszymi zmianami)
w związku z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich
w Katowicach z dnia 30.08.2006r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji
związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego (z późniejszymi
zmianami):
1. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej
jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi
budżetowemu) zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością,
z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
2. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek (zał. nr 1) kierowany do
Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 2 listopada 2017 r.
Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.
3. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z kierownikiem Działu
Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano ten
składnik majątku na podstawie protokołu odbioru.
Dyrektor
Brygida Dziuk