Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

17-05-2018 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 17.05.2018r.

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH ul. Gliwicka 154

40-859 Katowice

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego

powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego załącznik

do zarządzenianr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006r.

w sprawie określania sposobu i trybugospodarowania składnikami majątku ruchomego

powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice (z późniejszymi zmianami)

w związku z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach

z dnia 30.08.2006r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych

z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego z późniejszymi zmianami):

l . Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej jednostce

organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu) zbędne

i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem

na realizację zadań publicznych.

2. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek (zał. nr 1) kierowany do

Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 01 czerwca 2018 r.

Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

3. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu

Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik

majątku na podstawie protokołu odbioru.

Dyrektor

Brygida Dziuk