Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

03.03.2011 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

ul. Gliwicka 154

40-859 Katowice

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

        Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego

  powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego

  załącznik do zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia

  30.06.2006r. w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami

  majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice

  w związku z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich

  w Katowicach z dnia 30.08.2006r. w sprawie szczegółowych procedur i

  kompetencji związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego:

  1. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże w formie      

     darowizny zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego 

     własnością, na rzecz: publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek

       organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek  oświatowych,

       publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich  klubów

       sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i działających na rzecz

       młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub

     innych jednostek sektora finansów publicznych. Warunkiem niezbędnym 

     jest wykorzystanie przez w/w podmioty przekazanych składników majątku 

     ruchomego do realizacji ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami Miasta

       Katowice.

  2.  Podstawą dokonania darowizny jest wniosek (zał. nr 1) kierowany do

       Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony

       do 18 marca 2011r. Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

  3.  Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem

        Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu

        darowano ten składnik majątku na podstawie protokołu odbioru.

                                                                                   Dyrektor

                                                                         dr inż. Adam Lidwin